Image

Thông báo của Eximbank

08/05/2024

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG TRONG NĂM 2024

Eximbank công bố lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất bình quân các kỳ tháng trong năm 2024 như sau:

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 05/2024 (Số liệu kỳ báo cáo: 31/05/2024):

ĐVT: %/năm

Chỉ tiêu Lãi suất
Lãi suất cho vay bình quân 7.23
Trong đó:  
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân 7.81
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng doanh nghiệp 6.36
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 2.80

 

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 04/2024 (Số liệu kỳ báo cáo: 26/04/2024):

ĐVT: %/năm

Chỉ tiêu Lãi suất
Lãi suất cho vay bình quân 7.51
Trong đó:  
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân 8.27
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng doanh nghiệp 6.46
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 2.82

 

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 03/2024 (Số liệu kỳ báo cáo: 31/03/2024):

ĐVT: %/năm

Chỉ tiêu Lãi suất
Lãi suất cho vay bình quân 7.76
Trong đó:  
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân 8.69
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng doanh nghiệp 6.54
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 2.94

 

LÃI SUẤT CHO VAY BÌNH QUÂN THÁNG 02/2024 (Số liệu kỳ báo cáo: 29/02/2024):

ĐVT: %/năm

Chỉ tiêu Lãi suất
Lãi suất cho vay bình quân 8.17
Trong đó:  
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân 9.06
+ Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng doanh nghiệp 6.91
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 3.02

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon