Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank tìm cách đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

(VnExpress) - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam cho biết, Hội đồng quản trị và ban điều hành đã xây dựng một số phương án khả thi để đưa cổ phiếu EIB sớm ra khỏi diện cảnh báo.
Ngày 11/4, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) có giải trình nguyên nhân và biện pháp khắc phục chứng khoán đưa vào diện cảnh báo cùng một số nội dung liên quan đến báo cáo tài chính 2015 trước và sau kiểm toán gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM.
Theo ban lãnh đạo Eximbank, kể từ ngày 8/4, cổ phiếu của ngân hàng bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2014 đã được điều chỉnh lại âm tới 834 tỷ đồng (trong khi số công bố trước đó là lãi 114 tỷ đồng).

Ngân hàng này cho rằng, sở dĩ từ lãi sau lỗ vì nhà băng thực hiện theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước ngày 19/10/2015 phải ghi giảm thu nhập do bán các tài sản không đúng quy định và ghi giảm các khoản lợi nhuận này và các chi phí liên quan khác để khôi phục giá trị tài sản về giá trị ban đầu. Do đó Eximbank đã điều chỉnh hồi tố.
Ngoài ra, khi trình bày chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014 trong báo cáo tài chính năm 2015, ngân hàng điều chỉnh giảm chi phí khác số tiền 285 tỷ đồng do không thể hoàn tất thủ tục mua bán 2 tài sản trong số các tài sản đã bán không đúng quy định theo kết luận thanh tra. Do đó, tuy lợi nhuận năm 2014 được điều chỉnh tăng 285 tỷ đồng nhưng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối 2014 vẫn lỗ do ảnh hưởng của việc hồi tố nêu trên.
Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam cho biết, Hội đồng quản trị và ban điều hành đã xây dựng một số phương án khả thi nhằm đưa cổ phiếu EIB sớm ra khỏi diện cảnh báo. Theo đó, ngân hàng đặt kế hoạch năm 2016 với tổng tài sản 142,500 tỷ đồng, tăng 14% so năm 2015, huy động vốn 113,500 tỷ đồng, tăng 15%, dư nợ cấp tín dụng 105,805 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 720 tỷ đồng và 576 tỷ đồng. 
Ngoài ra, đối với các khoản thu nhập đã hạch toán từ việc bán bất động sản trước đây và đã phân phối (832 tỷ đồng) có khả năng thu được trong năm 2016 số tiền 298 tỷ đồng. "Với lợi nhuận sau thuế 576 tỷ đồng, cộng với khoản có khả năng thu được thì lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2016 là dương 57 tỷ đồng. Theo đó, cổ phiếu EIB sẽ được thoát khỏi diện cảnh báo" bản giải trình viết.
Đến cuối quý I/2016, tổng tài sản của Eximbank ở mức 123,263 tỷ đồng, huy động vốn 101,165 tỷ đồng, tăng 2.8% so với đầu năm. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập dự phòng rủi ro đạt 500 tỷ đồng.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon