Image

Thông báo của Eximbank

11/01/2024

Eximbank tăng cường quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 1126/NHNN-TTGSNH ngày 23/02/2018 v/v đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank") đã thực hiện các nội dung như sau:
1. Các biện pháp Eximbank đã thực hiện:

Ngày 28/02/2018, Eximbank đã có văn bản số 1538/2018/EIB/TB-TGĐ gửi tất cả các Khối Phòng/Ban Hội sở, các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Eximbank để triển khai chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước tại công văn số 1126/NHNN-TTGSNH ngày 23/02/2018 v/v đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD;
Eximbank đã thực hiện kiểm tra, rà soát lại công tác huy động vốn trong toàn hệ thống, theo đó Eximbank đã kiểm tra toàn bộ các khoản rút tiền gửi tiết kiệm có giá trị lớn từ 02 tỷ đồng trở lên, đặc biệt là việc rà soát đối với các khách hàng có tiền gửi lớn, rút tiền từng phần và rút tiền theo ủy quyền để đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng quy định về tiền gửi tiết kiệm;
Tổ chức tập huấn đào tạo về các rủi ro hoạt động cho Lãnh đạo Phòng dịch vụ khách hàng và Lãnh đạo phòng giao dịch trong toàn hệ thống, theo đó cán bộ tham dự sẽ được tập huấn nâng cao công tác quản trị, kiểm soát đối với rủi ro trong hoạt động huy động, chi trả tiền gửi của khách hàng;
Nâng cao vai trò của cấp kiểm soát trực tiếp giao dịch để hạn chế rủi ro hoạt động;
Ngoài ra, Eximbank còn chỉnh sửa các quy định sau đây để tăng cường công tác quản trị rủi ro:
Ngày 02/11/2016, Eximbank đã ban hành Quyết định số 5900/2016/EIB/QĐ-TGĐ về việc sửa đổi quy định về nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm tại Eximbank, theo đó khi khách hàng rút gốc lãi một phần thì hồ sơ gốc lưu chứng từ phải có bản sao chụp thẻ tiết kiệm của khách hàng, có chữ ký xác nhận của giao dịch viên, kiểm soát viên để làm cơ sở kiểm tra, giám sát;
Ngày 15/03/2017, Eximbank ban hành Quy trình nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn mới theo Quyết định số 1759/2017/EIB/QĐ-TGĐ bổ sung thêm các quy định để quản lý rủi ro liên quan đến tiền gửi tiết kiệm;
Eximbank cũng đã có các văn bản số 5179/2016/EIB/TB-TGĐ ngày 04/10/2016; số 4487/2016/ EIB/TB-TGĐ ngày 06/09/2016; số 1648/2017/ EIB/TB-TGĐ ngày 10/03/2017 về việc chấn chỉnh hoạt động, tuân thủ quy định về tiền gửi tiết kiệm tại Eximbank và tăng cường các biện pháp phòng chống rủi ro gian lận trong giao dịch tiền gửi tiết kiệm;
Quyết định số 1399/2017/EIB/QĐ-TGĐ ngày 28/02/2017 Hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản thanh toán;
Thông báo số 4114/2016/EIB/TB-TGĐ ngày 17/8/2016 v/v chuẩn hóa CIF ủy quyền, CIF giám hộ, mẫu dấu và hướng dẫn trên Korebank;
Thông báo số 3541/2017/EIB/TB-TGĐ ngày 07/6/2017 Hướng dẫn liên quan đến văn bản ủy quyền.
Ứng dụng CNTT để khách hàng chủ động kiểm tra tài khoản của mình: hiện tại, Eximbank đang cung cấp các dịch vụ tiện ích qua phương tiện điện tử để khách hàng có thể chủ động quản lý, kiểm tra thông tin tài khoản của chính mình gồm Internet Banking, Mobile Banking, SMS banking (truy vấn/nhận tin nhắn biến động số dư của tài khoản thanh toán). Đặc biệt, ngày 12/12/2016, Eximbank đã triển khai dịch vụ "Thông báo biến động số dư tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn". Đây là dịch vụ tự động gửi tin nhắn thông báo biến động số dư ngay khi phát sinh giao dịch gửi vào, rút ra của các tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn được khách hàng đăng ký. Từ tháng 6/2017, Eximbank đã triển khai ứng dụng CNTT để khách hàng có thể đăng ký dịch vụ này qua tin nhắn điện thoại (gửi đến số 8149), bên cạnh đăng ký tại quầy. Cú pháp đăng ký này cũng đã thể hiện trên sổ tiết kiệm khách hàng để khách hàng chủ động thực hiện. Và đặc biệt, khi hủy dịch vụ, hệ thống tự động báo qua tin nhắn cho khách hàng;
Điều động và phân công một thành viên Ban Điều hành kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM để tăng cường công tác quản trị ngân hàng.

2. Các biện pháp Eximbank tiếp tục thực hiện trong thời gian tới:

Ngày 29/3/2018, Eximbank đã ban hành công văn số 2191/2018/EIB/TB-TGĐ v/v bổ sung quy định đăng ký xác thực bằng vân tay khi lập văn bản ủy quyền, áp dụng đối với khách hàng cá nhân, theo đó khi khách hàng lập văn bản ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản, bên cạnh việc thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về ủy quyền thì chi nhánh, Phòng giao dịch phải yêu cầu người ủy quyền và người được ủy quyền đăng ký xác thực bằng vân tay của Eximbank;
Luân chuyển cán bộ phụ trách hồ sơ khách hàng, theo đó Eximbank sẽ luân chuyển cán bộ quản lý hồ sơ khách hàng, kiểm soát viên phê duyệt trong cùng Chi nhánh, Phòng giao dịch. Thậm chí, Eximbank đã có chủ trương xem xét luân chuyển kiểm soát viên giữa các chi nhánh, phòng giao dịch trên cùng địa bàn; luân chuyển cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị kinh doanh;
Triển khai cơ chế Giám đốc lưu động để điều hành thay Giám đốc chi nhánh hiện hữu trong một thời gian nhất định nhằm kiểm tra, phát hiện các sai sót trong quá trình hoạt động của chi nhánh để chấn chỉnh kịp thời;
Ban hành chế tài thật nghiêm để đủ sức răn đe đối với cán bộ công nhân viên để hạn chế sai sót trong quá trình tác nghiệp;
Khách hàng khi đăng ký, sử dụng ủy quyền: sẽ đăng ký dịch vụ SMS thông báo biến động của tài khoản có ủy quyền để khách hàng quản lý, theo dõi kịp thời các giao dịch được thực hiện bởi người được ủy quyền;
Đối với công tác xác nhận số dư cho khách hàng lớn sẽ do Hội sở Eximbank thực hiện (khi khách hàng có yêu cầu) bằng văn bản hoặc qua email, tin nhắn SMS;
Bổ sung quy định scan và lưu giấy ủy quyền trên hệ thống corebanking;
Xây dựng ứng dụng truy vấn số dư tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn trên website của Eximbank. Cụ thể:
Khách hàng sẽ đăng ký dịch vụ với Eximbank 01 lần duy nhất;
Sau đó, khách hàng có thể vào website để tra cứu thông tin tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn sau khi hoàn tất việc điền các thông tin do Eximbank quy định.

Bài viết liên quan

Image
icon
iconicon