Image

11/01/2024

EXIMBANK TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG GỬI USD"

Từ ngày 24/05/2010, khách hàng gửi USD sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”, có định kỳ rút gốc, lãi và điều chỉnh lãi suất 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, được tặng ngay 01 quạt hộp cao cấp Asia.

Thời gian khuyến mại:

Từ 24/05/2010 đến khi hết quà tặng.

Địa bàn khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

Hình thức khuyến mại:

Tặng 2.000 quạt hộp cao cấp ASIA, trị giá 360.000 đồng/quạt.

Sản phẩm khuyến mại:

Sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”, loại tiền gửi USD, có định kỳ rút gốc, lãi và điều chỉnh lãi suất (kỳ lãnh lãi) 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, mở mới trong trong thời gian khuyến mại.

Mức gửi:
- Khách hàng được tặng ngay 01 quạt hộp cao cấp ASIA, nếu thỏa mức gửi sau:

Kỳ lãnh lãi

Mức gửi để nhận 01 quà tặng

2 tháng

40.000 USD

3 tháng

20.000 USD

6 tháng

10.000 USD

12 tháng

  5.000 USD

- Số lượng quà tặng tăng theo bội số của số tiền gửi so với mức gửi để nhận 01 quà tặng. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 quà tặng.

- Quà tặng bằng hiện vật, không có giá trị quy đổi thành tiền.

- Số tiền gửi được tính trên từng tài khoản, không cộng dồn số tiền gửi của nhiều tài khoản để nhận quà tặng.

Lãi suất: Theo quy định lãi suất sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi” do Eximbank công bố từng thời kỳ.  

Chi tiết lãi suất USD

Thời gian khuyến mại:

Từ 24/05/2010 đến khi hết quà tặng.

Địa bàn khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

Hình thức khuyến mại:

Tặng 2.000 quạt hộp cao cấp ASIA, trị giá 360.000 đồng/quạt.

Sản phẩm khuyến mại:

Sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”, loại tiền gửi USD, có định kỳ rút gốc, lãi và điều chỉnh lãi suất (kỳ lãnh lãi) 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, mở mới trong trong thời gian khuyến mại.

Quy định về rút tiền trước hạn:
- Khách hàng không rút vốn trước kỳ lãnh lãi đầu tiên kể từ ngày mở.
- Các quy định khác theo quy định trong thể lệ sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”.

    Chi tiết thể lệ sản phẩm "Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi"

Image
icon
iconicon