Image

11/01/2024

EXIMBANK TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ TẶNG CHO KHÁCH HÀNG GỬI USD"

Từ ngày 24/05/2010, khách hàng gửi USD sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”, có định kỳ rút gốc, lãi và điều chỉnh lãi suất 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, được tặng ngay 01 quạt hộp cao cấp Asia.

Thời gian khuyến mại:

Từ 24/05/2010 đến khi hết quà tặng.

Địa bàn khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

Hình thức khuyến mại:

Tặng 2.000 quạt hộp cao cấp ASIA, trị giá 360.000 đồng/quạt.

Sản phẩm khuyến mại:

Sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”, loại tiền gửi USD, có định kỳ rút gốc, lãi và điều chỉnh lãi suất (kỳ lãnh lãi) 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, mở mới trong trong thời gian khuyến mại.

Mức gửi:
- Khách hàng được tặng ngay 01 quạt hộp cao cấp ASIA, nếu thỏa mức gửi sau:

Kỳ lãnh lãi

Mức gửi để nhận 01 quà tặng

2 tháng

40.000 USD

3 tháng

20.000 USD

6 tháng

10.000 USD

12 tháng

  5.000 USD

- Số lượng quà tặng tăng theo bội số của số tiền gửi so với mức gửi để nhận 01 quà tặng. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 02 quà tặng.

- Quà tặng bằng hiện vật, không có giá trị quy đổi thành tiền.

- Số tiền gửi được tính trên từng tài khoản, không cộng dồn số tiền gửi của nhiều tài khoản để nhận quà tặng.

Lãi suất: Theo quy định lãi suất sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi” do Eximbank công bố từng thời kỳ.  

Chi tiết lãi suất USD

Thời gian khuyến mại:

Từ 24/05/2010 đến khi hết quà tặng.

Địa bàn khuyến mại: Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội.

Hình thức khuyến mại:

Tặng 2.000 quạt hộp cao cấp ASIA, trị giá 360.000 đồng/quạt.

Sản phẩm khuyến mại:

Sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”, loại tiền gửi USD, có định kỳ rút gốc, lãi và điều chỉnh lãi suất (kỳ lãnh lãi) 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, mở mới trong trong thời gian khuyến mại.

Quy định về rút tiền trước hạn:
- Khách hàng không rút vốn trước kỳ lãnh lãi đầu tiên kể từ ngày mở.
- Các quy định khác theo quy định trong thể lệ sản phẩm “Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi”.

    Chi tiết thể lệ sản phẩm "Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi"