Image

11/01/2024

Eximbank tiếp nhận ngoại tệ mặt nộp vào tài khoản của khách hàng cá nhân

Từ ngày 01/09/2011, cá nhân nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt có nhu cầu gửi số ngoại tệ này vào tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của cá nhân mở tại Eximbank, khách hàng cần xuất trình Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại tệ mặt mang vào (kể cả mức ngoại tệ thấp hơn 5.000USD hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương).”

Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh có xác nhận của Hải quan cửa khẩu chỉ có giá trị trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ghi trên Tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh.

Image
icon
iconicon