Image

25/09/2023

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 13/01/2010

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 20/10/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

16:30

 

Sản lượng sản xuất

* * * *

0.3%

0.0%

22:30

 

Dự trữ dầu thô

* * * *

 

1.3M

Image
icon
iconicon