Image

25/09/2023

Khả năng tạo thành 1 phần của sóng 3 giảm giá của vàng

Nhiều khả năng giá vàng sẽ giảm ngay sau khi bảng lương phi nông nghiệp được công bố.

Quá trình hình thành sóng giảm 3 đang bắt đầu.

Tuy nhiên không nên giao dịch trong giai đoạn này.

 

(Chiến lược sẽ liên tục được cập nhật khi có dấu hiệu)

 

 

                                                   Phạm Tự Quốc Minh

                                    Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ

 

Image
icon
iconicon