Image

25/09/2023

Hai Khả Năng Cho Diễn Biến Giá Vàng

Giá vàng đang trong quá trình hoàn thành sóng điều chỉnh thứ 4 để chuẩn bị cho sóng 5 tăng giá. Hiện tại ta có 2 khả năng cho sóng điều chỉnh thứ 4 này.

            Thứ nhất: Khả năng tạo thành mô hình sóng điều chỉnh (A)(B)(C) với mục tiêu không thể vượt quá 913 sau khi hoàn thành mô hình sóng này và sẽ tăng giá mạnh mẽ với mục tiêu quay lại mức 1000 USD/oz.

            Thứ hai: Khả năng tạo thành mô hình với 5 sóng điều chỉnh (1)(2)(3)(4)(5). Khả năng này kết thúc thì khả năng cho việc phục hồi của sóng 5 không mạnh với mục tiêu 950 USD/oz.

 

Các trường hợp này cần thêm thời gian cũng như diễn biến giá để có thể xác định trường hợp nào sẽ đúng trong 2 trường hợp trên.

 

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh       

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank

Image
icon
iconicon