Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 31/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1300 – 1310 – 1328

Các mức kháng cự:     1362 – 1374 – 1393

Giá hiện tại:                            1338.06

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1362 USD/oz với mục tiêu 1328 – 1310 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1362 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1374  & 1393 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon