Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 14/11/2013

Các mức hỗ trợ:          1240 – 1252 – 1267

Các mức kháng cự:     1297 – 1314 – 1326

Giá hiện tại:                            1287.91

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1267 USD/oz với mục tiêu 1297 – 1314 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1267 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1252  & 1240 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon