Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 11/11/2013

Các mức hỗ trợ:          1240 – 1252 – 1270

Các mức kháng cự:     1314 – 1326 – 1337

Giá hiện tại:                            1287.3

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1314 USD/oz với mục tiêu 1270 – 1252 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1314 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1326  & 1337 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon