Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 10/05/2013

Các mức hỗ trợ:          1430 – 1441 – 1450

Các mức kháng cự:     1478– 1488 – 1507

Giá hiện tại:                            1459.5

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1478 USD/oz với mục tiêu 1450 – 1441 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1478 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1488  & 1507 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx

Image
icon
iconicon