Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 09/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1180 – 1194 – 1212

Các mức kháng cự:     1252 – 1279 – 1294

Giá hiện tại:                            1230.04

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1252 USD/oz với mục tiêu 1212 – 1194 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1252 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1279  & 1294 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx       

Image
icon
iconicon