Image

25/09/2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 03/12/2013

Các mức hỗ trợ:          1180 – 1194 – 1209

Các mức kháng cự:     1240 – 1258 – 1279

Giá hiện tại:                            1222.19

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1240 USD/oz với mục tiêu 1209 – 1194 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1240 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1258  & 1279 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx 

Image
icon
iconicon