Image

25/09/2023

Chiến lược kinh doanh cập nhật của TRENDSETTER

14:43 22JUL09    TRENDSETTER FINANCIAL MARKETS LTD    

 

TEL: (852) 2526-9757            WILSON LEUNG            FAX:  (852) 2525-9443

--------------------------------------------------------------------------------

Giá hiện tại -  949.20  |  Chiến lược: Mua tại: 946.50         | Mục tiêu: 954.50         

                |  Trạng thái:                       | Dừng lỗ: 943.50         

                |  Kháng cự: 955.00/958.20/965.40       | Hỗ trợ: 944.70/941.80/937.00 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Image
icon
iconicon