Image

25/09/2023

CÁCH SỬ DỤNG PIVOT

1.      Khái niệm Pivot:

 

Pivot là một công cụ hữu dụng được tính dựa trên các mức cao nhất, thấp nhất, đóng cửa của phiên liền kề trước đó để tạo nên các mức kháng cự và hỗ trợ của phiên tiếp theo sau đó. Điểm pivot của ngày được sử dụng để tạo nên trạng thái lướt sóng ngắn hạn. Các điểm pivot của các khung thời gian dài hạn hơn cung cấp cho chúng ta các mức kháng cự và hỗ trợ chính cho các trạng thái lệnh dài hạn.

 

2.      Cách tính Pivot:

Pivot của ngày được tính dựa trên mức cao nhất, thấp nhất, đóng cửa của ngày liền kề trước đó.

Piovt của tuần được tính dựa trên mức cao nhất, thấp nhất, đóng cửa của tuần liền kề trước đó.

R 3 = H + 2*(P – L)

R 2 = P + (R1 – S1)

R 1 = 2 * P – L

Pivot Point = (H + C + L)/ 3

S1 = 2 * P – H

S2 = P – (R1 – S1)

S3 = L – 2*(H – P)

Ghi chú:

P: Pivot Point (Điểm Pivot)

H: Mức cao nhất ngày (tuần) liền kề trước đó.

L: Mức thấp nhất ngày (tuần) liền kề trước đó.

C: Mức đóng cửa ngày (tuần) liền kề trước đó.

R: Mức kháng cự (Ristance)

S: Mức hỗ trợ (Sport)

3.      Quy tắc sử dụng Pivot như sau:

 

+ Giá nằm trên điểm PIVOT thì xu hướng lên hướng về mức kháng cự (cản trên) ngược lại giá nằm dưới điểm PIVOT thì xu hướng xuống hướng về mức hỗ trợ (cản dưới). 

+ Nếu vượt qua mức kháng cự 1 (R1) thì mục tiêu kế tiếp là mức kháng cự 2 (R2) rồi đến mức kháng cự 3 (R3), và ngược lại nếu giảm qua điểm Pivot thì mục tiêu đầu sẽ là mức hỗ trợ 1 (S1) và nếu vượt qua hỗ trợ 1 thì mục tiêu kế tiếp là hỗ trợ 2 (S2) rồi đến mức hỗ trợ 3 (S3).

 

Image
icon
iconicon