THÔNG TIN ỨNG TUYỂN

CV Quản Trị Hệ Thống - Admin System
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 10 ngày
CV Quản Trị Ứng Dụng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 10 ngày
CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 10 ngày
Lập Trình Viên - Phòng Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Thời hạn: còn 10 ngày
CV Giao dịch Ngoại hối (FX Sale)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 10 ngày
CV Phân tích dữ liệu cá nhân
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 10 ngày
CV Phát triển sản phẩm thẻ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 10 ngày
CV Nghiên Cứu Quản Lý Trải Nghiệm Khách Hàng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 10 ngày
CV Mạng và Bảo mật ứng dụng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 10 ngày
CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đông Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 10 ngày