02 QSDĐ 4.337m2 (thửa số 54,144; tờ bản đồ số 17) tại xã Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

    0 ₫ 0.0 VND 0 ₫

    0 ₫

    Tùy chọn không hỗ trợ

    This combination does not exist.


    Kiểu: consu