Hoàn lãi

Miễn phí phát hành

Chương trình ưu đãi phí thường niên

Miễn phí SMS trong suốt thời gian sử dụng thẻ

Hoàn lãi phát sinh trong 3 kỳ sao kê đầu tiên và tối đa 1 triệu đồng/1 kỳ sao kê