Thẻ thanh toán nội địa Napas

Miễn phí thường niên.

Tiền chưa sử dụng vẫn sinh lãi hàng ngày

Rút tiền mặt, xem số dư, in sao kê và chuyển khoản. 

Thanh toán hóa đơn, dịch vụ tiện ích.