Tìm kiếm công việc

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

* CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 35 ngày
* Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
* CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hà Nội, Miền Bắc
 • Thời hạn: còn 4 ngày
* Giám đốc Chi nhánh (khu vực HCM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
CV Quản trị và Tuân thủ CNTT
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 24 ngày
* CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 4 ngày
* Database Administrator (DBA)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 24 ngày
* CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Nam và Trung - Tây Nguyên)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 4 ngày
CV Kiểm tra Kiểm soát nội bộ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 35 ngày
Kiểm Toán Nội Bộ (lĩnh vực CNTT)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Trưởng phòng Phát Triển Kinh Doanh Thẻ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 4 ngày
NV/CV Bộ phận Báo cáo & CV Bộ phận Kế Hoạch - P. Kế hoạch Tài chính
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
CV Phát triển kinh doanh bán lẻ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Chuyên viên Cao cấp Quản lý Rủi ro Thị trường
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 4 ngày
CV Rủi ro Tín dụng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Trưởng bộ phận Chiến lược và Phát triển sản phẩm (KHDN)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
TRƯỞNG BỘ PHẬN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG QUA KÊNH ĐIỆN THOẠI (24/7)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 24 ngày
Kiểm Toán Nội Bộ (phụ trách Pháp Lý)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Trưởng bộ phận thúc đẩy Bancassurance khu vực
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
IT Helpdesk - Xử lý công việc cuối ngày
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Giám đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp FDI (Tiếng Nhật - Tiếng Anh)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Kiểm Soát Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Trưởng phòng KHDN Lớn
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Chuyên viên Tư vấn (CSO)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 4 ngày
CV Phân tích dữ liệu & Triển khai hệ thống thông tin quản trị
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Phó phòng Kiều hối & Dịch vụ quốc tế
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (HCM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
* Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng (KV HCM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
CV Kinh doanh Giấy tờ có giá
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
* Giao dịch viên
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Chuyên viên Giữ chân khách hàng (Trung tâm Thẻ)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 35 ngày
* Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực TP.HCM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (HCM - An Giang - Diễn Châu)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 4 ngày
CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày
CV Kinh doanh Ngoại tệ (FX Sale)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 4 ngày