Tìm kiếm công việc

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

* CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Hoạt Động (Toàn Quốc)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hà Nội, Miền Bắc
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* Nhân viên kinh doanh - Trung tâm Kinh doanh vàng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* Database Administrator (DBA)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* Developer - Core Banking
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Nam và Trung - Tây Nguyên)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Giám đốc Khách hàng Ưu tiên
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 44 ngày
Kiểm Toán Viên P.CL&VH
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Chuyên viên Bộ phận Kiểm soát sau
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Miền Trung
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Nhân viên Phòng An toàn Bảo mật
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Nhân viên Direct Sales
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Trưởng bộ phận Kinh doanh Thẻ trực tiếp và Telesale
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
NV Phòng Quản trị & Chiến lược CNTT
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Phó Phòng Huy động & DVCNTN
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* Phó Phòng Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Chuyên viên Kinh doanh Kiều hối
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Trưởng Bộ phận Kinh doanh Chuyển tiền Quốc tế
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Nhân Viên Kế Toán Chi Phí
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Trưởng Bộ Phận Kế hoạch và Báo cáo
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 14 ngày
GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
GĐ QHKH - P. KHDN Lớn
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Kiểm Toán Viên K.CNTT
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 14 ngày
NV/CV Bộ phận Báo cáo & CV Bộ phận Kế Hoạch - P. Kế hoạch Tài chính
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 44 ngày
* Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Nhân Viên Thanh Toán Trong Nước
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Kiểm Toán Viên Nội Bộ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Nhân viên Thẩm định KHDN - TT Tín dụng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Trưởng phòng KHDN Lớn
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* Chuyên viên Tư vấn (CSO)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Chuyên viên Quản lý nợ có vấn đề
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM - HN)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Thời hạn: còn 14 ngày
CV Kinh doanh Giấy tờ có giá
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* Nhân viên Thanh toán Quốc tế
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* Giao dịch viên
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Nhân viên Chiến lược và phát triển sản phẩm - Khối KH Doanh nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 14 ngày
* Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực HCM, ĐNB, TNB)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 14 ngày
Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (khu vực HCM - Hà Nội - ĐNB - TTN)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 14 ngày