Tìm kiếm công việc

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

* CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Hoạt Động (Toàn Quốc)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hà Nội, Miền Bắc
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Nhân viên kinh doanh - Trung tâm Kinh doanh vàng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Giám đốc Chi nhánh (khu vực Đồng Nai)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Đông Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Database Administrator (DBA)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Developer - Core Banking
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Nam và Trung - Tây Nguyên)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (KV HCM - HN)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Thời hạn: còn 37 ngày
Nhân Viên Kế Toán Chi Phí
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 37 ngày
* Nhân viên Kiểm soát chi phí hoạt động
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 37 ngày
Chuyên viên Tài trợ Thương mại
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
IT Helpdesk
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Chuyên viên Văn phòng Khu vực TP.HCM
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Chuyên viên Quản lý ngân sách và báo cáo
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Chuyên viên bộ phận Kế hoạch và chính sách
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Trưởng Bộ Phận Kế hoạch và Báo cáo
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Trợ lý Giám đốc quan hệ khách hàng SME
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 9 ngày
GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 9 ngày
GĐ QHKH - P. KHDN Lớn
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Trưởng phòng Phát Triển Kinh Doanh Thẻ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 9 ngày
NV/CV Bộ phận Báo cáo & CV Bộ phận Kế Hoạch - P. Kế hoạch Tài chính
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
CV Phát triển kinh doanh bán lẻ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Chuyên viên Rủi ro Tín dụng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Kiểm Toán Viên Nội Bộ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Nhân viên Thẩm định KHDN - TT Tín dụng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Chuyên viên Tư vấn (CSO)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 9 ngày
CV Phân tích dữ liệu & Triển khai hệ thống thông tin quản trị
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Phó phòng Kiều hối & Dịch vụ quốc tế
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp (KV HCM - HN)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Thời hạn: còn 37 ngày
NV Kế Hoạch và Báo Cáo - Phòng Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 37 ngày
* Giao dịch viên
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
Nhân viên Chiến lược và phát triển sản phẩm - Khối KH Doanh nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Trưởng phòng Kinh doanh
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Đông Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 9 ngày
* Quản lý chất lượng (QA/QC/QM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
CV Kinh doanh Ngoại tệ (FX Sale)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày
CV Phát triển sản phẩm thẻ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 9 ngày