Tìm kiếm công việc

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

CV Quản trị và Tuân thủ CNTT
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 31 ngày
* CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 3 ngày
Quản trị dự án CNTT
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 32 ngày
* Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 2 ngày
* Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 2 ngày
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 2 ngày
Giao dịch viên
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 32 ngày
* Phó Phòng Quản lý Rủi ro hoạt động
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 17 ngày
* Trưởng phòng Phát triển sản phẩm thẻ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 2 ngày
Chuyên viên Giữ chân khách hàng (Trung tâm Thẻ)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 2 ngày
* Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 2 ngày
* Chuyên viên Chuyển tiền Quốc tế
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 2 ngày
Trợ lý Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn & FDI
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 17 ngày
CV Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn & FDI
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 17 ngày
Nhân viên phụ trách báo cáo - Phòng Chiến lược và phát triển sản phẩm
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 17 ngày
* CV Phát triển sản phẩm và huy động vốn KHDN
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 17 ngày
Giám đốc Phòng giao dịch (Tiền Giang)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 2 ngày
Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Nghệ An)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Miền Bắc, Miền Trung
 • Thời hạn: còn 2 ngày
* Chuyên viên phân tích kinh doanh Phòng kế hoạch
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 2 ngày
* Quản lý chất lượng (QA/QC/QM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 2 ngày
* Developer - Core Banking
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Thời hạn: còn 17 ngày
CV Giao dịch Ngoại hối (FX Sale)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 2 ngày