Tìm kiếm công việc

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

* CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Hoạt Động (Toàn Quốc)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 13 ngày
* CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hà Nội, Miền Bắc
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Nhân viên kinh doanh - Trung tâm Kinh doanh vàng
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* CV Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Database Administrator (DBA)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Developer - Core Banking
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* CV Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Nam và Trung - Tây Nguyên)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 29 ngày
IT Helpdesk
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
Chuyên viên Bộ phận KPI và Báo cáo
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Chuyên viên Văn phòng Khu vực TP.HCM
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
Chuyên viên Quản lý ngân sách và báo cáo
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
Chuyên viên bộ phận Kế hoạch và chính sách
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
Trưởng Bộ Phận Kế hoạch và Báo cáo
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 29 ngày
NV/CV Bộ phận Báo cáo & CV Bộ phận Kế Hoạch - P. Kế hoạch Tài chính
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
CV Phát triển kinh doanh bán lẻ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
Kiểm Toán Viên Nội Bộ
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở
 • Thời hạn: còn 29 ngày
Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Chuyên viên Tư vấn (CSO)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 29 ngày
CV Phân tích dữ liệu & Triển khai hệ thống thông tin quản trị
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Giao dịch viên
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 29 ngày
Nhân viên Chiến lược và phát triển sản phẩm - Khối KH Doanh nghiệp
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Giám đốc Phòng giao dịch (khu vực Hà Nội, Bình Dương, Cần Thơ)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ
 • Thời hạn: còn 29 ngày
* Quản lý chất lượng (QA/QC/QM)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày
CV Kinh doanh Ngoại tệ (FX Sale)
 • Thoả thuận
 • Khu vực: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Thời hạn: còn 29 ngày