SEARCH FOR JOBS

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

* CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
* Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 24 days
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
 • Thoả thuận
 • Area: Hà Nội, Miền Bắc
 • Duration: Remain 10 days
* Giám đốc Chi nhánh
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
 • Duration: Remain 10 days
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc) (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 10 days
* Lập Trình Viên - Phòng Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 10 days
Chuyên viên Phòng Ngân hàng điện tử
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 4 days
Trợ lý Giám đốc quan hệ khách hàng SME
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 40 days
GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 40 days
GĐ QHKH - P. KHDN Lớn
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 40 days
CV Kiểm tra Kiểm soát nội bộ
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
Kiểm Toán Nội Bộ (phụ trách Pháp Lý) (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 10 days
Trưởng phòng Phát Triển Kinh Doanh Thẻ
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 10 days
NV Bộ phận Báo cáo - P. Kế hoạch Tài chính
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu) (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
CV Rủi ro hoạt động
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 10 days
CV Rủi ro hoạt động
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 10 days
Nhân viên Chiến lược và phát triển sản phẩm - Khối KH Doanh nghiệp (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
Kiểm Toán Nội Bộ
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 10 days
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp FDI (Tiếng Nhật)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
Nhân viên Thẩm định KHCN/KHDN
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
Trưởng phòng KHDN Lớn
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
CV Phân tích dữ liệu & Triển khai hệ thống thông tin quản trị
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
CV Kinh doanh Giấy tờ có giá
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
Chuyên viên Phát triển nguồn nhân lực
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 40 days
* Giao dịch viên
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 10 days
Chuyên viên Giữ chân khách hàng (Trung tâm Thẻ)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
* Giám đốc Phòng giao dịch (Tiền Giang)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 10 days
Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Nghệ An)))
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 10 days
* Quản lý chất lượng (QA/QC)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 30 days
CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days
CV Giao dịch Ngoại hối (FX Sale)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 10 days