SEARCH FOR JOBS

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

* CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
* Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Thẻ Tín Dụng POS
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 14 days
* Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
 • Thoả thuận
 • Area: Hà Nội, Miền Bắc
 • Duration: Remain 14 days
* Nhân viên kinh doanh - Trung tâm Kinh doanh vàng
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Duration: Remain 14 days
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc) (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 14 days
* Database Management System
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
* Lập Trình Viên - Phòng Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 14 days
Giám đốc Khách hàng Ưu tiên
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 44 days
Kiểm Toán Viên P.CL&VH
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 14 days
Chuyên viên Bộ phận Kiểm soát sau
 • Thoả thuận
 • Area: Miền Trung
 • Duration: Remain 14 days
Nhân viên Phòng An toàn Bảo mật
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Nhân viên Direct Sales
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Trưởng bộ phận Kinh doanh Thẻ trực tiếp và Telesale
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
NV Phòng Quản trị & Chiến lược CNTT
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Phó Phòng Huy động & DVCNTN
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
* Phó Phòng Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Chuyên viên Kinh doanh Kiều hối
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Trưởng Bộ phận Kinh doanh Chuyển tiền Quốc tế
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Nhân Viên Kế Toán Chi Phí
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Trưởng Bộ Phận Kế hoạch và Báo cáo
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
 • Thoả thuận
 • Area: Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 14 days
GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
GĐ QHKH - P. KHDN Lớn
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 14 days
Kiểm Toán Nội Bộ (phụ trách Pháp Lý) (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 14 days
NV Bộ phận Báo cáo - P. Kế hoạch Tài chính
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
CV Rủi ro hoạt động
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 44 days
* Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Nhân Viên Thanh Toán Trong Nước
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Kiểm Toán Nội Bộ
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 14 days
Nhân viên Thẩm định KHCN/KHDN
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Trưởng phòng KHDN Lớn
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
* Chuyên viên Tư vấn (CSO)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 14 days
CV Quản lý nợ
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Duration: Remain 14 days
CV Kinh doanh Giấy tờ có giá
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
* Nhân viên Thanh toán Quốc tế
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
* Giao dịch viên
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 14 days
Nhân viên phụ trách báo cáo - Phòng Chiến lược và phát triển sản phẩm
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 14 days
* Giám đốc Phòng giao dịch (Tiền Giang)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 14 days
Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Nghệ An)))
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
 • Duration: Remain 14 days