SEARCH FOR JOBS

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc) (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 27 days
* Database Management System
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 27 days
* Lập Trình Viên - Phòng Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 27 days
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 27 days
Chuyên viên Phát triển nguồn nhân lực
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 11 days
* Giám đốc Chi nhánh
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 27 days
* Giảng viên nội bộ
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 11 days
* Nhân viên Thanh toán Quốc tế
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 11 days
Giao dịch viên
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội
 • Duration: Remain 26 days
CV Khách hàng Doanh nghiệp lớn - Khối Khách hàng Doanh nghiệp lớn & FDI
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 6 days
* Giám đốc Phòng giao dịch (Tiền Giang)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 27 days
CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 11 days
CV Giao dịch Ngoại hối (FX Sale)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 27 days
CV Nghiên Cứu Quản Lý Trải Nghiệm Khách Hàng
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 11 days