SEARCH FOR JOBS

THÔNG TIN ỨNG TUYỂN 

Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đây:

* CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TP. HCM)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
* Chuyên Viên Kiểm Soát Rủi Ro Thẻ Tín Dụng POS
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hà Nội, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 2 days
* Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (khu vực Miền Bắc)
 • Thoả thuận
 • Area: Hà Nội, Miền Bắc
 • Duration: Remain 2 days
* Giám đốc Chi nhánh
 • Thoả thuận
 • Area: Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 30 days
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc) (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 2 days
* Database Management System
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
* Lập Trình Viên - Phòng Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
* CV Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Toàn Quốc)
 • Thoả thuận
 • Area: Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
 • Duration: Remain 2 days
Chuyên viên thẩm định Định chế Tài chính
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 2 days
Nhân Viên Tư Vấn Thẻ Qua Điện Thoại - Telesales
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 2 days
E-TRAINEE (Thực tập sinh)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Trung, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 2 days
Nhân viên Thẩm định KHCN - TT Tín dụng
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Nhân Viên Thẩm Định Giá Tài Sản
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 2 days
Nhân viên Phòng Kinh doanh vốn
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Chuyên viên Rủi ro Tín dụng - nhóm Hệ thống XHTD
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Chuyên viên Phát triển sản phẩm KHDN
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Nhân viên Phòng Tác nghiệp Tài trợ Thương mại
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Chuyên viên Phòng Hỗ trợ thông tin Tài chính
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Nhân viên Thanh toán Quốc tế
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Kiểm Toán Viên P.CL&VH
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 2 days
Nhân viên Phòng An toàn Bảo mật
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Chuyên Viên Thúc Đẩy Kinh Doanh
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Nhân viên Direct Sales
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
NV Phòng Quản trị & Chiến lược CNTT
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Trưởng Bộ Phận Phát Triển Sản Phẩm KHCN
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
CV KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN (KHU VỰC TÂY NAM BỘ)
 • Thoả thuận
 • Area: Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 2 days
Chuyên viên Phòng Ngân hàng điện tử
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Trợ lý Giám đốc quan hệ khách hàng SME
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
GĐ QHKH - P. KHDN Vừa & Nhỏ (SME)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
GĐ QHKH - P. KHDN Lớn
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Kiểm Toán Nội Bộ (phụ trách Pháp Lý) (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu) (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
CV Phát triển kinh doanh bán lẻ (mảng Phân tích dữ liệu)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
CV Rủi ro hoạt động
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 2 days
Nhân viên phòng Phát triển nghiệp vụ (nhóm Tiền gửi)
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở
 • Duration: Remain 2 days
* Nhân Viên Tích Hợp Hệ Thống
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Kiểm Toán Nội Bộ
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Trưởng Bộ Phận Đánh Giá Chất Lượng Dịch Vụ Và Đào Tạo
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Nhân viên Thẩm định KHCN/KHDN
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
* Chuyên viên Tư vấn (CSO)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 2 days
CV Quản lý nợ
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (sao chép)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
CV Kinh doanh Giấy tờ có giá
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days
Nhân viên Hỗ trợ Tín dụng
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 2 days
* Giao dịch viên
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 2 days
* Giám đốc Phòng giao dịch (Tiền Giang)
 • Thoả thuận
 • Area: Hồ Chí Minh, Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nam Bộ
 • Duration: Remain 30 days
Phó Giám Đốc Phòng Giao Dịch (Nghệ An)))
 • Thoả thuận
 • Area: Miền Trung
 • Duration: Remain 2 days
CV Phát Triển Sản Phẩm Tín Dụng Cá Nhân
 • Thoả thuận
 • Area: Hội Sở, Hồ Chí Minh
 • Duration: Remain 2 days