đặc tính


Đáp ứng nhu cầu KHDN SME vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Được áp dụng LSCV VND linh hoạt ưu đãi theo từng kỳ hạn và phân khúc khách hàng của Eximbank.
 
Kỳ hạn vay phù hợp nhu cầu khách hàng tối đa 12 tháng.

điều kiện


Áp dụng cho tất cả các KHDN có doanh thu < 1.000 tỷ đồng.
KH đang có quan hệ tín dụng với Eximbank.
 
KH mới phát sinh quan hệ tín dụng lần đầu với Eximbank.

Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.