Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/9/2023 .Vietnamese
18/09/2023
Danh sách dự kiến nhân sự do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 7211/NHNN-TTGSNH ngày 15/9/2023 .Vietnamese
18/09/2023
Công bố thông tin về việc cập nhật thành phần Ban kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/9/2023.Vietnamese
17/08/2023
Công bố thông tin Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/09/2023 .Vietnamese
19/07/2023
Thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) .Vietnamese
28/06/2023
- Mẫu Văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông. Vietnamese
28/06/2023
- Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên. Vietnamese
28/06/2023
- Mẫu Bản kê khai người có liên quan của ứng viên. Vietnamese
28/06/2023
Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/09/2023 Vietnamese
28/06/2023
I. Thông báo mời họp
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/09/2023 của Eximbank; Vietnamese
28/06/2023
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/09/2023 của Eximbank;Vietnamese
28/06/2023
II. Tài liệu
1. Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank; Vietnamese
28/06/2023
2. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường;Vietnamese
28/06/2023
3. Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường; Vietnamese
28/06/2023
4. Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường;Vietnamese
28/06/2023
4. Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường (cập nhật ngày 16/8/2023);Vietnamese
16/08/2023
5. Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025); Vietnamese
28/06/2023
Phụ lục Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025)

- Thông tin ứng viên Thành viên HĐQT - Ông Trần Tấn Lộc

- Thông tin ứng viên Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Cảnh Anh

- Thông tin ứng viên Thành viên HĐQT độc lập - Ông Võ Văn Dũng

18/09/2023
6. Mẫu Phiếu/Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử;Vietnamese
28/06/2023
7. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.Vietnamese
28/06/2023