Characteristics


  Lending up to 100% of the loan application plan.

  Thời gian vay vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tối đa lên đến 10 năm.

  Lãi suất cho vay ưu đãi, nhiều lựa chọn phù hợp cho Khách hàng.

  Flexible principal repayment period, up to 3 months each depending on actual income.

  Procedures


  Khách hàng mua ô tô để tiêu dùng, phục vụ mục đích đi lại cá nhân và gia đình.

  Customers have good payment records.

  Customers have stable income which is sufficent to cover the debt repayment to Eximbank.

  Bắt buộc mua bảo hiểm đối với một số loại tài sản bảo đảm theo quy định của Eximbank.

  Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.