Characteristics


  Lending up to 100% of the loan application plan.

  Thời gian vay vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tối đa lên đến 120 tháng.

  Lãi suất ưu đãi chỉ từ 7,49%/năm.
  - Trường hợp khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ Eximbank: Lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,99%/năm (cố định 6 tháng) hoặc 8,29%/năm (cố định 12 tháng)

  Flexible principal repayment period, up to 3 months each depending on actual income.

  Procedures


  Khách hàng mua ô tô để tiêu dùng, phục vụ mục đích đi lại cá nhân và gia đình.

  Customers have good payment records.

  Customers have stable income which is sufficent to cover the debt repayment to Eximbank.

   Insurance is required for some collateral types according to Eximbank's regulations.