Characteristics


Attractive Gifts:
- Bình nước pha lê cao cấp RCR.
- Chảo chống dính Lock&Lock.

 
 


High interest rate.
 
Fee exemption for use of current account services: SMS banking.
 
Fee exemption for use of current account services: Online banking.

Procedures

Procedures

Nhận quà khi thỏa mức gửi: 

*Quà tặng Bình nước pha lê RCR:

- Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ và được nhận quà tặng: Cứ mỗi số tiền gửi tương ứng với kỳ hạn sau, khách hàng nhận được 01 Bình nước pha lê RCR.

- Khi gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng: Cứ mỗi 4,5 tỷ kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 2,5 tỷ cho kỳ hạn 2 tháng, hoặc 1,5 tỷ cho kỳ hạn 3 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 01 Bình nước pha lê RCR

- Khi gửi tiền kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng: Cứ mỗi 700 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 500 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 350 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc cứ mỗi 300 triệu cho kỳ hạn 15 tháng, hoặc cứ mỗi 250 triệu cho kỳ hạn 18 tháng, hoặc cứ mỗi 200 triệu cho kỳ hạn 24, hoặc cứ mỗi 150 triệu cho kỳ hạn 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 01 Bình nước pha lê RCR. 

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Bình nước pha lê RCR.

- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

* Quà Chảo chống dính Lock&Lock:

Individual customers who deposit VND, open a new account, enjoy high interest rates and receive gifts: For every amount deposited, customers receive 01 gift.

- Khi gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng: Cứ mỗi 2,1 tỷ kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 1,1 tỷ cho kỳ hạn 2 tháng, 700 triệu cho kỳ hạn 3 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 01 Chảo chống dính Lock&Lock. 

- Khi gửi tiền kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng: Cứ mỗi 350 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 250 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 200 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc cứ mỗi 150 triệu cho kỳ hạn 15 tháng, hoặc cứ mỗi 120 triệu cho kỳ hạn 18 tháng, hoặc cứ mỗi 100 triệu cho kỳ hạn 24, hoặc cứ mỗi 70 triệu cho kỳ hạn 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 01 Chảo chống dính Lock&Lock. 

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Chảo chống dính Lock&Lock.

Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.


Requirements

Open account to enroll in the program.

Each customer is entitled to no more than 03 Gift.

Gifts are available while supplies last during the program.

Chi tiết Thể lệ