đặc tính


Cho vay  đến 100% phương án vay vốn.
Phân kỳ trả nợ linh hoạt theo thu nhập thực tế của khách hàng:
- Trả nợ gốc: Có thể trả đều hoặc trả bậc thang tăng dần tối đa 3 tháng/kỳ (đối với khách hàng có nguồn thu nhập từ SXKD nông nghiệp, kỳ trả nợ gốc tối đa 6 tháng/kỳ).
- Trả nợ lãi: Theo dư nợ thực tế, tối đa 3 tháng/kỳ.
 
Lãi suất cho vay ưu đãi, nhiều lựa chọn phù hợp cho Khách hàng.Thời gian vay vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tối đa lên đến 240 tháng.

điều kiện


Khách hàng có tài sản bảo đảm là bất động sản.
Khách hàng sử dụng vốn đúng các mục đích tiêu dùng hợp pháp, phù hợp với quy định của Pháp luật và Eximbank.
 
Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank . 

Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.