Characteristics


Eximbank hỗ trợ cho vay đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động/ nhận chuyển nhượng địa điểm kinh doanh của Tiểu thương tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.


Phương thức tính lãi suất cho vay linh hoạt, có thể theo dư nợ ban đầu hoặc dư nợ giảm dần.
Thời hạn cho vay linh hoạt, tối đa 36 tháng.

Simple procedures and quick approval.

Ownership (using right) of business location can be used as security.

Procedures


Borrowers are merchandisers having registered for doing business at markets, supermarkets and shopping centers.

Customers properly use the loan for addition of business capital or transfer of business location.

Customers have good payment records.

Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.

Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.