Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét                                                                
Báo cáo tài chính riêng ngân hàng 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét 
Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét
Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 đã xoát xét so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính quý II năm 2021
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
* Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý II/2021 thay đổi so với cùng kỳ năm trước
Báo cáo tài chính quý I năm 2021                                                                                                      
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
19/08/2021 19:00

27/08/2021 16:0030/07/2021 19:00
         29/04/2021 17:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý I/2021 thay đổi so với cùng kỳ năm trướcBáo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | English]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | English]
30/03/2020 14:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã được kiểm toán so với năm 2019
31/03/2021 17:00


Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
29/012021 16:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 thay đổi so với cùng kỳ năm trước

29/01/2021 16:00


Báo cáo tài chính quý III năm 2020
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/10/2020 13:30
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý III/2020 thay đổi so với cùng kỳ năm trước
30/10/2020 13:30


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét
* Báo cáo tài chính hợp nhất: : Vietnamese | Tiếng Anh
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng: Vietnamese | Tiếng Anh
28/08/2020 16:00
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020
28/08/2020 16:00


Báo cáo tài chính quý II năm 2020
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/07/2020 16:00
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2020
30/07/2020 16:00


Báo cáo tài chính quý I năm 2020
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
29/04/2020 10:00
Announcement about why profit after tax changed in the first quarter of 2020
29/04/2020 10:00

2019

Announcement about why profit after tax changed in the forth quarter of 2019 (Audited)
30/03/2020 14:00
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | English]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | English]
30/03/2020 14:00
Announcement about why profit after tax changed in the forth quarter of 2019
22/01/2020 16:30
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
22/01/2020 16:30
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2019
30/10/2019 10:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/10/2019 10:00
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2019
29/08/2019 10:00
Financial Statements for the six-month period ended 30 Jun 2019: (Audited)
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | English]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | English]
29/08/2019 10:00
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2019
30/07/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2019
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/07/2019 15:00
Announcement about why profit after tax changed in the first quarter of 2019
26/04/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2019
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
26/04/2019 09:00

Năm 2018

Announcement about why profit after tax changed in the forth quarter of 2017 (Audited)
01/04/2019 10:00
Financial Statements for the year ended 31 Dec 2018: (Audited)
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | English]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | English]
29/03/2019 17:00
Announcement about why profit after tax changed in the forth quarter of 2018
30/01/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/01/2019 15:00
Financial Statements for the nine-month period ended 30 Sep 2019
31/10/2018 09:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/10/2018 09:00
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2018
30/08/2018 16:00
Financial Statements for the six-month period ended 30 Jun 2018: (Audited)
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | English]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | English]
29/08/2018 11:00
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2018
09/08/2018 09:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/07/2018 10:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
27/04/2018 11:00

Năm 2017

Announcement about why profit after tax changed in the forth quarter of 2017
28/03/2018 11:00
Financial Statements for the year ended 31 Dec 2017: (Audited)
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | Enghlish]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | Enghlish]
28/03/2018 11:00
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/01/2018 11:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2017
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/10/2017 15:00
Financial Statements for the six-month period ended 30 Jun 2017: (Audited)
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
29/08/2017 17:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
28/07/2017 17:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
28/04/2017 15:30Báo cáo tài chính quý II năm 2021
Consolidated Financial Statements
Separate Financial Statements
* Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý II/2021 thay đổi so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tài chính quý I năm 2021
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/07/2021 19:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý I/2021 thay đổi so với cùng kỳ năm trước

29/04/2021 17:00


Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | English]
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng [Vietnamese | English]
30/03/2020 14:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã được kiểm toán so với năm 2019
31/03/2021 17:00


Báo cáo tài chính quý IV năm 2020
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
29/012021 16:00
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 thay đổi so với cùng kỳ năm trước

29/01/2021 16:00


Báo cáo tài chính quý III năm 2020
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/10/2020 13:30
Công bố thông tin giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý III/2020 thay đổi so với cùng kỳ năm trước
30/10/2020 13:30


Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã soát xét
* Báo cáo tài chính hợp nhất: : Vietnamese | Tiếng Anh
* Báo cáo tài chính riêng Ngân hàng: Vietnamese | Tiếng Anh
28/08/2020 16:00
Công bố thông tin v/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020
28/08/2020 16:00


Báo cáo tài chính quý II năm 2020
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/07/2020 16:00
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2020
30/07/2020 16:00


Báo cáo tài chính quý I năm 2020
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
29/04/2020 10:00
Announcement about why profit after tax changed in the first quarter of 2020
29/04/2020 10:00

2019

Announcement about why profit after tax changed in the forth quarter of 2019 (Audited)
30/03/2020 14:00
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | English]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | English]
30/03/2020 14:00
Announcement about why profit after tax changed in the forth quarter of 2019
22/01/2020 16:30
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
22/01/2020 16:30
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2019
30/10/2019 10:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2019
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/10/2019 10:00
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2019
29/08/2019 10:00
Financial Statements for the six-month period ended 30 Jun 2019: (Audited)
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | English]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | English]
29/08/2019 10:00
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2019
30/07/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2019
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/07/2019 15:00
Announcement about why profit after tax changed in the first quarter of 2019
26/04/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2019
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
26/04/2019 09:00

2018

Announcement about why profit after tax changed in the forth quarter of 2017 (Audited)
01/04/2019 10:00
Financial Statements for the year ended 31 Dec 2018: (Audited)
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | English]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | English]
29/03/2019 17:00
Announcement about why profit after tax changed in the forth quarter of 2018
30/01/2019 15:00
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/01/2019 15:00
Financial Statements for the nine-month period ended 30 Sep 2019
31/10/2018 09:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2018
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/10/2018 09:00
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2018
30/08/2018 16:00
Financial Statements for the six-month period ended 30 Jun 2018: (Audited)
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | English]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | English]
29/08/2018 11:00
Announcement about why profit after tax changed in the second quarter of 2018
09/08/2018 09:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2018
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/07/2018 10:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
27/04/2018 11:00

2017

Announcement about why profit after tax changed in the forth quarter of 2017
28/03/2018 11:00
Financial Statements for the year ended 31 Dec 2017: (Audited)
* Consolidated Financial Statements [Vietnamese | Enghlish]
* Separate Financial Statements [Vietnamese | Enghlish]
28/03/2018 11:00
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/01/2018 11:00
Báo cáo tài chính Quý III năm 2017
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
30/10/2017 15:00
Financial Statements for the six-month period ended 30 Jun 2017: (Audited)
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
29/08/2017 17:00
Báo cáo tài chính Quý II năm 2017
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
28/07/2017 17:00
Báo cáo tài chính Quý I năm 2017
* Consolidated Financial Statements
* Separate Financial Statements
28/04/2017 15:30