ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Truy vấn điện Swift Thư tín dụng / Tu chỉnh Thư tín dụng.

Truy vấn thông tin / tình trạng bộ chứng từ xuất nhập khẩu.
Truy vấn số dư bộ chứng từ xuất nhập khẩu chưa thanh toán.

Điều kiện sử dụng


Khách hàng xuất nhập khẩu có đăng ký sử dụng Internet Banking.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.