đặc tính


Được cấp hạn mức vay, phát hành bảo lãnh không cần tài sản.
Tỷ lệ tài trợ lên tới 100% giá trị TSBĐ là bất động sản.
 
Thời hạn hiệu lực hạn mức tối đa 12 tháng.

Được hưởng ưu đãi giảm LSCV khi khách hàng thực hiện chuyển dòng tiền và duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân cao hơn quy định.

điều kiện


Các KHDN có sở hữu/ đồng sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
Có giấy chứng nhận, giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.
 
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.