đặc tính


Được cấp hạn mức vay, phát hành bảo lãnh không cần tài sản.
Được cung cấp các sản phẩm liên quan thanh toán quốc tế đa dạng, cạnh tranh.
 
Tỷ lệ tài trợ tối đa lên tới 90% giá trị TSBĐ là bất động sản.

Được hưởng ưu đãi giảm LSCV khi khách hàng thực hiện chuyển dòng tiền và duy trì số dư tiền gửi không kỳ hạn bình quân cao hơn quy định.

điều kiện


Các KHDN sản xuất thuộc ngành nhựa và bao bì.
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.