đặc tính


Đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn để doanh nghiệp đầu tư mới, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị,….
Phương thức trả nợ gốc theo phân kỳ trong suốt thời gian vay, lãi suất trả theo dư nợ giảm dần.
 
Được ân hạn vốn gốc/ lãi vay tùy theo kết quả thẩm định dòng tiền của dự án.

điều kiện


Các KHDN có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Eximbank;
Khách hàng có dự án đầu tư khả thi và năng lực tài chính tốt.
 
Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn hoạt động của dự án

Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.