ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn để doanh nghiệp đầu tư mới, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị,….
Vốn gốc được trả dần thành nhiều phân kỳ trong suốt thời gian vay, lãi suất trả theo dư nợ giảm dần.


Thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn hoạt động của dự án.


Có thể ân hạn vốn gốc và/hoặc lãi vay tùy theo kết quả thẩm định dòng tiền của dự án.

điều kiện sử dụng

Doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Eximbank.
Doanh nghiệp có dự án đầu tư khả thi và năng lực tài chính tốt.
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.