ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Eximbank phục vụ cung cấp dịch vụ trọn gói từ việc mở tài khoản đầu tư đến các dịch vụ tiện ích đi kèm.

Đặc tính

TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP
  • Là tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam do Nhà đầu tư nước ngoài mở tại Eximbank để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

  • Loại tiền: VND.

  • Các hình thức đầu tư gián tiếp tại VN.


TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC  NGOÀI VÀO VIỆT NAM
  • Là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do khách hàng (là DN có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư VN trong DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài...) mở tại Eximbank để thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

  • Khách hàng chỉ được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép.

  • Loại tiền: VND và ngoại tệ (thể hiện trên Giấy chứng nhận đầu tư).

TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI
  • Dành cho người cư trú là Doanh nghiệp và cá nhân tại Việt Nam thực hiện các giao dịch thu chi được phép liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài.

  • Loại tiền: ngoại tệ phù hợp giấy phép đầu tư.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.