đặc tính


Đáp ứng nhu cầu KHDN vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Kỳ hạn vay phù hợp với nhu cầu KHDN lên đến 09 tháng
 
Được áp dụng lãi suất linh hoạt ưu đãi theo từng kỳ hạn và đối tượng khách hàng của Eximbank.

điều kiện


Áp dụng cho tất cả các KHDN có doanh thu < 1.000 tỷ đồng.
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.