ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn để doanh nghiệp đầu tư mới, mở rộng cơ sở sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư PTVT

Vốn gốc được trả dần thành nhiều phân kỳ trong suốt thời gian vay, lãi suất trả theo dư nợ giảm dần

ĐIỀU KIỆN


Doanh nghiệp có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Eximbank
 
Doanh nghiệp có dự án đầu tư khả thi và năng lực tài chính tốt