đặc tính


Đáp ứng nhu cầu KHDN vay ngắn hạn để thanh toán tiền mua hàng cho ANT.
Phát hành bảo lãnh thanh toán mua hàng cho bên thụ hưởng là ANT.

điều kiện


Được giới thiệu bởi ANT, có lịch sử thanh toán tốt, chưa từng phát sinh quá hạn thanh toán với ANT.
Có thời gian làm đại lý hoặc mua hàng của ANT ≥ 1 năm.
 
Thời gian hoạt động tối thiểu của doanh nghiệp là 1 năm.