đặc tính


Bổ sung vốn kinh doanh thanh toán cho các giao dịch liên quan đến Con Cưng và các đối tác ngoài Con Cưng.
Tài sản đảm bảo đa dạng, đặc biệt là quyền đòi nợ đã hình thành với Con Cưng.

điều kiện


Khách hàng là nhà cung cấp đầu vào của Con Cưng, do Con Cưng giới thiệu.
Có lịch sử giao dịch tốt với Con Cưng.
 
Có TSBĐ là quyền đòi nợ với Con Cưng.

Thời gian hoạt động tối thiểu của doanh nghiệp: 01 năm.