đặc tính


Đáp ứng nhu cầu KHDN vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Được áp dụng LSCV linh hoạt, ưu đãi theo từng kỳ hạn vay và từng nhóm khách hàng của Eximbank.

điều kiện


Áp dụng cho tất cả các KHDN thuộc phân khúc Upper SME (doanh thu ≥ 200 tỷ đồng).
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.