ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đối với doanh nghiệp bán hàng:
- Cải thiện dòng tiền, tăng khả năng thanh khoản.
- Tăng doanh số bán hàng nhờ chính sách bán hàng trả chậm.
- Giảm chi phí hành chính, quản lý công nợ.
- Có nguồn tài chính mới mà không phụ thuộc vào các khoản vay Ngân hàng, không yêu cầu phải có tài sản bảo đảm.
- Giảm thiểu nợ xấu, hạn chế rủi ro tín dụng

Đối với doanh nghiệp mua hàng:
- Có thể mua hàng theo điều khoản thanh toán sau.
- Sử dụng tín dụng người bán để tài trợ vốn lưu động.
- Cơ hội đàm phán điều khoản mua hàng tốt hơn.
- Đơn giản hóa thủ tục thanh toán nhờ tập trung thanh toán về một đầu mối là Eximbank

ĐIỀU KIỆN


Đối tượng khách hàng: Bao thanh toán: Khách hàng là tổ chức kinh tế Việt Nam và người nước ngoài cung cấp hàng hóa theo Hợp đồng mua bán hàng hóa sử dụng phương thức thanh toán trả chậm và được thụ hưởng các khoản phải thu phát sinh từ việc mua, bán hàng hóa.
 
Loại hình Bao Thanh Toán tại Eximbank: Eximbank thực hiện hình thức bao thanh toán trong nước có quyền truy đòi.


Loại hình Bao Thanh Toán tại Eximbank: Eximbank thực hiện hình thức bao thanh toán trong nước có quyền truy đòi.