đặc tính


Đáp ứng nhu cầu KHDN vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Kỳ hạn vay phù hợp nhu cầu khách hàng tối đa 9 tháng.
 
Được áp dụng LSCV VND linh hoạt ưu đãi từ theo từng kỳ hạn của Eximbank.

điều kiện


Áp dụng cho tất cả các KHDN vừa và nhỏ (doanh thu < 200 tỷ đồng).
Đáp ứng các quy định của Eximbank từng thời kỳ.