ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
PHÁT HÀNH - SỬ DỤNG THẺ V-TOP

 
ĐIỀU 1:CÁC THUẬT NGỮ DÙNG TRONG BẢN ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC HIỂU NHƯ SAU:
 • "Ngân hàng": Là ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
 • "Thẻ": Là sản phẩm thẻ ghi nợ V-Top do Ngân hàng cấp cho Chủ thẻ dựa trên số dư tài khoản tiền gửi của Chủ thẻ mở tại Ngân hàng.
 • "Chủ thẻ":Là người được Ngân hàng cấp thẻ để sử dụng và có tên in trên thẻ. Chủ thẻ bao gồm Chủ thẻ chính và Chủ thẻ phụ. Chủ thẻ chính là người đứng tên trên giấy đề nghị phát hành thẻ và đồng thời là chủ tài khoản. Chủ thẻ phụ là người được ngân hàng cấp thẻ theo yêu cầu của chủ thẻ chính.
 • "Đơn vị chấp nhận thẻ" (ĐVCNT):Là cơ sở chấp nhận thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc ứng tiền mặt bằng thẻ.
 • "Máy rút tiền tự động ATM" (ATM):Là thiết bị do Ngân hàng lắp đặt (hoặc do ngân hàng trong liên minh), mà Chủ thẻ có thể sử dụng để rút tiền mặt hoặc thực hiện các dịch vụ khác do Ngân hàng cung cấp.
 • "Mã số xác định Chủ thẻ" (PIN):Là số mật mã do hệ thống thẻ của Ngân hàng tạo ra cho mỗi thẻ để sử dụng trong các giao dịch. Chủ thẻ là người duy nhất biết mã số PIN và có thể thay đổi số PIN tại máy ATM.
 • "Giao dịch thẻ":Là giao dịch mà Chủ thẻ sử dụng thẻ để thanh toán thực hiện giao dịch tại máy ATM và/ hoặc tại ĐVCNT.
 • "Hóa đơn giao dịch thẻ":Là chứng từ được phát hành từ ĐVCNT và/hoặc được in ra từ máy ATM (khi chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ) để xác định chủ thẻ đã thực hiện giao dịch thẻ tại ĐVCNT và/hoặc tại máy ATM.
 • "Tài khoản":Là tài khoản tiền gửi cá nhân của Chủ thẻ chính mở tại Eximbank được phát hành thẻ V-Top. Chủ thẻ phụ sử dụng chung tài khoản tiền gửi cá nhân của Chủ thẻ chính.
 • "Hệ thống ATM trong liên minh":Là hệ thống các máy ATM của các ngân hàng nằm trong khối liên minh VNBC và Smartlink có hợp tác chia sẻ hệ thống với Ngân hàng mà Chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch thẻ tại hệ thống này.
 • ĐIỀU 2:TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ THẺ:
  2.1: Trách nhiệm của Chủ thẻ:
 • Chấp nhận đối với các hóa đơn giao dịch thẻ và/hoặc (các) giao dịch thẻ có sử dụng số PIN của chủ thẻ;
 • Cất giữ và bảo quản cẩn thận thẻ. Không cho người khác sử dụng thẻ của mình, không được tiết lộ số PIN của mình cho người khác biết. Thông báo cho Ngân hàng (bằng văn bản) đối với trường hợp Chủ thẻ thay đổi địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc…
 • Cung cấp cho Ngân hàng các thông tin, chứng từ có liên quan đến việc sử dụng thẻ, hoặc các thông tin có liên quan đến thẻ bị thất lạc, mất cắp, hoặc số PIN bị lộ… Ngoài ra, Chủ thẻ phải đảm bảo tính chính xác, xác thực và chịu trách nhiệm đối với các thông tin cung cấp cho Ngân hàng;
 • Chịu trách nhiệm về tài chính trong trường hợp thẻ bị mất cắp, thất lạc, và/hoặc số PIN bị lộ (với bất cứ lý do nào) trước và trong vòng một (01) giờ, kể từ khi Ngân hàng nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ thẻ.
 • Chịu mọi trách nhiệm về tài chính do vi phạm các điều khoản phát hành và sử dụng thẻ V-Top.
 • 2.2: Quyền hạn của Chủ thẻ:
 • Yêu cầu Ngân hàng thay thế thẻ (do thẻ bị mất cắp, thất lạc, hư hỏng…) hoặc chấm dứt việc sử dụng thẻ
 • Yêu cầu Ngân hàng gửi thẻ và số PIN qua đường bưu điện theo địa chỉ do Chủ thẻ chỉ định với rủi ro về tài chính (nếu có) do Chủ thẻ gánh chịu;
 • Yêu cầu Ngân hàng giúp đỡ giải quyết tranh chấp (nếu có) đối với các giao dịch thẻ.
 • ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA NGÂN HÀNG:
  3.1: Ngân hàng có trách nhiệm như sau:
 • Giải quyết yêu cầu của Chủ thẻ liên quan đến việc sử dụng thẻ;
 • Trong khả năng của mình sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho việc thanh toán bằng thẻ của chủ thẻ một cách thuận lợi.
 • 3.2: Ngân hàng có các quyền hạn như sau:
 • Đưa ra yêu cầu (với sự cân nhắc thận trọng) có liên quan đến việc sử dụng thẻ vào bất cứ thời điểm nào và đòi hỏi Chủ thẻ phải tuân thủ ngay lập tức;
 • Từ chối cấp phép thanh toán, từ chối thay thế thẻ, phát hành mới thẻ, hoặc ngưng việc sử dụng thẻ của Chủ thẻ… trong bất kỳ trường hợp nào được nêu trên sẽ không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ thẻ được quy định tại điều 1.
 • Ghi nợ trực tiếp tài khoản (các) khoản phí dịch vụ được nêu tại điều 5 và (các) khoản tiền mà chủ thẻ đã thực hiện giao dịch thẻ;
 • ĐIỀU 4: CÁC DỊCH VỤ NHẬN ĐƯỢC KHI SỬ DỤNG THẺ, PHẠM VI, THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ:
 • Chủ thẻ sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thẻ tại các điểm chấp nhận thanh toán Thẻ (bao gồm hệ thống các chi nhánh, hệ thống ATM, các ĐVCNT) và hệ thống ATM trong liên minh. Ngân hàng không giới hạn thời hạn sử dụng thẻ.
 • ĐIỀU 5: MỨC PHÍ:
 • Căn cứ vào dịch vụ chủ thẻ đăng ký và sử dụng, Ngân hàng sẽ thu phí tự động trên tài khoản thẻ hoặc bằng tiền mặt theo biểu phí dịch vụ của Ngân hàng ban hành theo từng thời điểm.
 • ĐIỀU 6: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:
 • Ngân hàng vào bất cứ thời điểm nào với sự thận trọng của mình được quyền điều chỉnh, thay đổi, và bổ sung các điều khoản và điều kiện này bằng các thông báo bằng văn bản cho chủ thẻ biết trước 15 ngày. Sau khoảng thời gian này (15 ngày), nếu ngân hàng không nhận được hồi đáp của chủ thẻ thì xem như chủ thẻ đã chấp nhận những điều chỉnh, thay đổi và bổ sung này.
 • ĐIỀU 7: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC:
 • Trường hợp khách hàng đề nghị phát hành thẻ, được ngân hàng chấp thuận và phát hành thẻ cho khách hàng thì Giấy đăng ký mở tài khoản cùng với Điều khoản và điều kiện phát hành-sử dụng thẻ V-Top sẽ trở thành Hợp đồng sử dụng thẻ giữa Ngân hàng với khách hàng (chủ thẻ).
 • Trường hợp Chủ thẻ sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch thẻ từ tài khoản ngoại tệ thì sẽ được chuyển đổi sang tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá của Ngân hàng tại thời điểm thực hiện giao dịch.
 • Nếu bất kỳ một hay nhiều điều khoản và điều kiện trở nên không hợp lệ, không giá trị hoặc không thể thi hành theo bất kỳ luật áp dụng trong bất kỳ phạm vi quyền hạn nào thì nó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, hiệu lực và thi hành của những điều khoản và điều kiện còn lại.
 • Tôi (chúng tôi) cam đoan đã đọc và hiểu rõ các điều khoản và điện kiện phát hành và sử dụng thẻ V-TOP nêu trên.
  Đồng ý
   
  Nhằm mang lại tiện ích cho khách hàng, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam triển khai tiện ích đăng ký phát hành thẻ V-TOP trực tuyến cho khách hàng trên toàn quốc. Quý khách không cần phải đến ngân hàng làm thủ tục phát hành thẻ mà vẫn có thể sở hữu được thẻ V-TOP đa năng với những tính năng ưu việt sau:
  • Một số qui định đối với khách hàng đăng ký thẻ trực tuyến:
  1. Khách hàng đăng ký phải sở hữu một Email và điền thông tin đầy đủ vào form đăng ký theo hướng dẫn tại website Eximbank.
  2. Khách hàng cần phải kích hoạt việc mở thẻ. (Nhằm đảm bảo thông tin quý khách đăng ký là chính xác Eximbank sẽ gửi mã số kích hoạt mở thẻ theo Email khách hàng đã đăng ký)
  3. * Đối với khách hàng đã mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Eximbank, Quý khách chỉ cần đăng ký mở thẻ trực tuyến và đến địa điểm đã đăng ký để nhận thẻ.
   * Đối với khách hàng chưa có tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng, Quý khách phải hoàn tất thủ tục mở tài khoản trước khi đăng ký mở thẻ qua mạng.
  Lưu ý:
  - Các trường hợp phát hành thẻ nhanh chỉ thực hiện tại Sở Giao dịch 1.
  - Eximbank sẽ chuyển đổi tất cả các giao dịch thẻ được thực hiện bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam (VNĐ) theo tỷ giá của Eximbank và Tổ chức thẻ quốc tế quy định theo từng thời điểm.