Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
Hội đồng quản trị
1 Bà: Lương Thị Cẩm Tú Chủ tịch HĐQT
2 Bà: Lê Hồng Anh Thành viên HĐQT
3 Ông: Nguyễn Thanh Hùng
Thành viên HĐQT
4 Ông: Nguyễn Hiếu Thành viên HĐQT
5 Bà: Đỗ Hà Phương Thành viên HĐQT
6 Ông: Đào Phong Trúc Đại Thành viên HDQT độc lập
Ban kiểm soát
1 Ông: Ngo Tony Trưởng Ban Kiểm soát
2 Bà: Phạm Thị Mai Phương Thành viên Ban Kiểm soát
3 Ông: Trịnh Bảo Quốc Thành viên Ban Kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc
1
Ông: Trần Tấn Lộc Tổng Giám đốc
2
Ông: Đào Hồng Châu Phó Tổng Giám đốc
3
Bà: Đinh Thị Thu Thảo Phó Tổng Giám đốc
4
Ông: Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Phó Tổng Giám đốc
5
Ông: Nguyễn Hướng Minh Phó Tổng Giám đốc