Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc
Hội đồng quản trị
1 Ông: Yasuhiro Saitoh Chủ tịch HĐQT
2 Ông: Nguyễn Quang Thông Phó Chủ tịch HĐQT
3 Ông: Lê Minh Quốc 
Thành viên HĐQT Độc lập
4 Ông: Đặng Anh Mai Thành viên HĐQT
5 Ông: Cao Xuân Ninh  Thành viên HĐQT
6 Ông: Lê Văn Quyết
Thành viên HĐQT
7 Ông: Hoàng Tuấn Khải Thành viên HĐQT
8 Bà: Lương Thị Cẩm Tú Thành viên HĐQT
9 Ông: Ngô Thanh Tùng Thành viên HĐQT
Ban kiểm soát
1 Ông: Trần Ngọc Dũng Trưởng Ban Kiểm soát
2 Bà: Phạm Thị Mai Phương Thành viên Ban Kiểm soát
3 Ông: Đặng Hữu Tiến Thành viên Ban Kiểm soát
4 Ông: Trịnh Bảo Quốc Thành viên Ban Kiểm soát
Ban Tổng Giám đốc
1
Ông: Trần Tấn Lộc Tổng Giám đốc
2
Ông: Đào Hồng Châu Phó Tổng Giám đốc
3
Bà: Đinh Thị Thu Thảo Phó Tổng Giám đốc
4
Ông: Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Phó Tổng Giám đốc
5
Ông: Nguyễn Hướng Minh Phó Tổng Giám đốc