I. Công bố thông tin
Eximbank công bố thông tin Nghị quyết số 416/2023/EIB/NQ-HĐQT về việc thông qua việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản (bao gồm ngày ĐKCC để thực hiện quyền). [Tiếng Việt]
30/10/2023
II. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
1. Tờ trình của HĐQT về Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025. [Tiếng Việt]
30/10/2023
2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. [Tiếng Việt]
30/10/2023
3. Giấy ủy quyền. [Tiếng Việt]
30/10/2023
4. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. [Tiếng Việt]
30/10/2023
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/9/2023 .[Tiếng Việt]
18/09/2023
Danh sách dự kiến nhân sự do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Công văn số 7211/NHNN-TTGSNH ngày 15/9/2023 .[Tiếng Việt]
18/09/2023
Công bố thông tin về việc cập nhật thành phần Ban kiểm phiếu trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/9/2023.[Tiếng Việt]
17/08/2023
Công bố thông tin Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/09/2023 .[Tiếng Việt]
19/07/2023
Thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) .[Tiếng Việt]
28/06/2023
- Mẫu Văn bản đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông. [Tiếng Việt]
28/06/2023
- Mẫu Sơ yếu lý lịch của ứng viên. [Tiếng Việt]
28/06/2023
- Mẫu Bản kê khai người có liên quan của ứng viên. [Tiếng Việt]
28/06/2023
Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/09/2023 [Tiếng Việt]
28/06/2023
I. Thông báo mời họp
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/09/2023 của Eximbank; [Tiếng Việt]
28/06/2023
Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/09/2023 của Eximbank;[Tiếng Việt]
28/06/2023
II. Tài liệu
1. Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank; [Tiếng Việt]
28/06/2023
2. Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường;[Tiếng Việt]
28/06/2023
3. Dự thảo Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường; [Tiếng Việt]
28/06/2023
4. Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường;[Tiếng Việt]
28/06/2023
4. Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường (cập nhật ngày 16/8/2023);[Tiếng Việt]
16/08/2023
5. Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025); [Tiếng Việt]
28/06/2023
Phụ lục Danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025)

- Thông tin ứng viên Thành viên HĐQT - Ông Trần Tấn Lộc

- Thông tin ứng viên Thành viên HĐQT - Ông Nguyễn Cảnh Anh

- Thông tin ứng viên Thành viên HĐQT độc lập - Ông Võ Văn Dũng

18/09/2023
6. Mẫu Phiếu/Thẻ biểu quyết; Phiếu bầu cử;[Tiếng Việt]
28/06/2023
7. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.[Tiếng Việt]
28/06/2023