đặc tính


 Có thông báo phê duyệt trong 8 giờ làm việc(*).
(*) Sau khi khách hàng bổ sung đầy đủ hồ sơ vay vốn.
 
 Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi.
 
Thời gian cho vay tối đa đến 84 tháng (thế chấp bằng chính ô tô mua)

Kỳ trả nợ gốc, lãi linh hoạt, tối đa 3 tháng/kỳ theo thu nhập thực tế.

điều kiện


Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ vận tải, taxi.
Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank
 
Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

Bắt buộc mua bảo hiểm đối với một số loại tài sản bảo đảm theo quy định của Eximbank.