đặc tính


Cho vay  đến 100% phương án vay vốn

Thời gian vay phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
  
Lãi suất cho vay ưu đãi.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt, có thể trả đều hoặc trả bậc thang tăng dần, tối đa 3 tháng/kỳ theo thu nhập thực tế.

ĐIỀU KIỆN


Khách hàng có tài sản bảo đảm là bất động sản.

Khách hàng sử dụng vốn đúng mục đích tiêu dùng mua sắm vật dụng gia đình.
  
 Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng tra nợ cho Eximbank .

Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.