ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Quà tặng hấp dẫn:
- Bình nước pha lê cao cấp RCR.
- Chảo chống dính Lock&Lock.

 
 


Lãi suất cao.
 
Miễn phí sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán: SMS Banking.
 
Miễn phí sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán: Online Banking.

ĐIỀU KIỆN

MỨC GỬI TIỀN

Nhận quà khi thỏa mức gửi: 

*Quà tặng Bình nước pha lê RCR:

- Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ và được nhận quà tặng: Cứ mỗi số tiền gửi tương ứng với kỳ hạn sau, khách hàng nhận được 01 Bình nước pha lê RCR.

- Khi gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng: Cứ mỗi 18 tỷ kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 10 tỷ cho kỳ hạn 2 tháng, hoặc 6 tỷ cho kỳ hạn 3 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 01 Bình nước pha lê RCR

- Khi gửi tiền kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng: Cứ mỗi 3 tỷ kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 2 tỷ cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 1,5 tỷ triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc cứ mỗi 1,2 tỷ cho kỳ hạn 15 tháng, hoặc cứ mỗi 1 tỷ cho kỳ hạn 18 tháng, hoặc cứ mỗi 800 triệu cho kỳ hạn 24, hoặc cứ mỗi 500 triệu cho kỳ hạn 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 01 Bình nước pha lê RCR. 

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Bình nước pha lê RCR.

- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

* Quà Chảo chống dính Lock&Lock:

- Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ và được nhận quà tặng: Cứ mỗi số tiền gửi tương ứng với kỳ hạn sau, khách hàng nhận được 01 Chảo chống dính Lock&Lock.

- Khi gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng: Cứ mỗi 12 tỷ kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 6 tỷ cho kỳ hạn 2 tháng, 4 tỷ cho kỳ hạn 3 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 01 Chảo chống dính Lock&Lock. 

- Khi gửi tiền kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng: Cứ mỗi 2 tỷ kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 1,4 tỷ cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 1 tỷ cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc cứ mỗi 800 triệu cho kỳ hạn 15 tháng, hoặc cứ mỗi 700 triệu cho kỳ hạn 18 tháng, hoặc cứ mỗi 500 triệu cho kỳ hạn 24, hoặc cứ mỗi 350 triệu cho kỳ hạn 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 01 Chảo chống dính Lock&Lock. 

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Chảo chống dính Lock&Lock.

Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.


QUI ĐỊNH KHÁC

Mở tài khoản mới tham gia chương trình.

Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Quà tặng.

Số lượng quà tặng có thể hết trước khi kết thúc chương trình.

Chi tiết Thể lệ