đặc tính


Cho vay  đến 100% phương án vay vốn.
Phân kỳ trả nợ linh hoạt theo thu nhập thực tế của khách hàng:
- Trả nợ gốc: Có thể trả đều hoặc trả bậc thang tăng dần tối đa 3 tháng/kỳ (đối với khách hàng có nguồn thu nhập từ SXKD nông nghiệp, kỳ trả nợ gốc tối đa 6 tháng/kỳ).
- Trả nợ lãi: Theo dư nợ thực tế, tối đa 3 tháng/kỳ.
 
Lãi suất cho vay ưu đãi chỉ từ 7,49/năm.
- Trường hợp khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ Eximbank: Lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm (cố định 12 tháng) hoặc 7,99%/năm (cố định 24 tháng) hoặc 9,49%/năm (cố định 36 tháng).Thời gian vay vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tối đa lên đến 180 tháng.

điều kiện


Khách hàng có tài sản bảo đảm là bất động sản.
Khách hàng sử dụng vốn đúng các mục đích tiêu dùng hợp pháp, phù hợp với quy định của Pháp luật và Eximbank.
 
Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank . 

Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.