đặc tính


Eximbank hỗ trợ cho vay đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn vốn kinh doanh/ vốn lưu động/ đầu tư tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nông nghiệp (Lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản)
Phương thức vay vốn đa dạng: hạn mức tín dụng hoặc từng lần.
 
Lãi suất cho vay ưu đãi, nhiều lựa chọn phù hợp cho Khách hàng.
 
Số tiền vay lên đến 100% phương án.
 
Thời hạn vay vốn linh hoạt.

Thủ tục vay vốn đơn giản, nhanh chóng.

điều kiện


Khách hàng có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.
Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.
 
Khách hàng có giấy đăng ký kinh doanh (không bắt buộc đối với các ngành nghề pháp luật không yêu cầu).

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn của Pháp luật và Eximbank.

Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.